Mục tiêu giáo dục:
Giúp các em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ. Hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách chuẩn bị cho trẻ bước vào lớp 1.
Hình thành và phát triển ở trẻ những kỹ năng sống cần thiết phù hợp độ tuổi
Đảm bảo các nguyên tắc giáo dục mầm non
1. Đảm bảo tính mục đích
2. Đảm bảo tính toàn diện
3. Kết hợp  chặt chẽ giữa gia đinh và nhà trường việc chăm sóc và giáo dục trẻ
4. Đảm bảo tính hệ thống và liên tục