Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Phú Hòa, Phú Yên
 • Phan Thị Kiều Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   THPT
  • Điện thoại:
   0576285530
 • Nguyễn Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   THPT
  • Điện thoại:
   0576285530
 • Ngô Thị Ngọc Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   CĐCBTS
  • Điện thoại:
   0576285530
 • Lê Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   THPT
  • Điện thoại:
   0576285530
 • Nguyễn Thị Túc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   THPT
  • Điện thoại:
   0576285530
 • Đặng Thị Ngọc Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   TCSP
  • Điện thoại:
   0576285530
  • Email:
   dtntho.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Lê Thị Kim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tạp vụ
  • Điện thoại:
   0576285530
 • Võ Thị Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0576285530
  • Email:
   vtthi.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Trần Thị Hợp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0576285530
  • Email:
   tthop.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Xuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   TCSP
  • Điện thoại:
   0576285530
  • Email:
   ntxuyen.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Võ Thị Đăng Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0576285530
  • Email:
   vtdkhoa.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Đào Thị Yên Báy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0576285530
  • Email:
   dtybay.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn